Általános Szolgáltatási Feltételek

ÁSZF letöltése .pdf formátumban

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a QUALITEKT SOLUTION Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 20., adószám: 25581342-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: QUALITEKT SOLUTION Mérnöki Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 20.
Ügyfélszolgálat: 1103 Budapest, Gyömrői út 150.
Cégjegyzékszáma: 13-09-181574
Adószáma: 25581342-2-13
Telefonszám: +36-30/836 0659
E-mail cím: ugyvitel@qualitekt.hu
Web: www.robotekt.hu
A szerződés nyelve: magyar
ÁSZF verziószáma: 2019/0003

2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre („Ptk.”). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatálya: Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019/0003-as verziója 2019. 09. 10-étől visszavonásig érvényes. Minden korábban megkötött szerződés még a korábban létrejött 2019.01.01-től hatályos ÁSZF szerint teljesül a szerződés időtartamának befejezéséig. Jelen Általános szolgáltatási feltételek kifejezett eltérő írásos megállapodás hiányában a QUALITEKT Kft., mint vállalkozó és/vagy megbízott (továbbiakban: QUALITEKT Kft. vagy Szolgáltató), másrészről a megrendelő és/vagy megbízó (a továbbiakban: Ügyfél) között létrejött egyedi vállalkozási és/vagy megbízási szerződések, megrendelések (a továbbiakban: Szerződés, vagy Szerződések) elválaszthatatlan részét képezi.

3. Adatkezelési szabályok

A Felek rögzítik, hogy kötelezettséget vállalnak az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletében (a továbbiakban GDPR) foglalt kötelezettségek szigorú betartására. A Felek kijelentik, hogy a GDPR-ben foglalt rendelkezéseket megismerték, azokat betartják azon személyes adatok vonatkozásában, amelyekhez a Szerződésben foglaltak kapcsán jutottak hozzá. Felek a fenti kötelezettségük megszegéséből eredő eljárásáért felelősséget vállalnak. Egyik felet sem terheli semmilyen felelősség a másik szerződő fél adatvédelmi kötelezettségszegéséért.

A QUALITEKT Kft. Adatkezelési tájékoztató c. dokumentuma elérhető a www.robotekt.hu weblapon, illetve személyesen megtekinthető ügyfélszolgálati irodában (1103 Budapest, Gyömrői út 150.) ügyfélfogadási időben.

Az ügyfél személyes adatait, ami a szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges a QUALITEKT Kft. egy adatbázisban tárolja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról jogszabályát alapul véve.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 6. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján: jogi kötelezettség, jogos érdek, illetve hozzájárulás alapján.

Adatkezeléssel érintettek köre: a QUALITEKT Kft. szolgáltatásait igénylő Ügyfelek, illetve ajánlattételi felhívással a Szolgáltatóhoz fordulók köre.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél az ajánlatkérés és/vagy szolgáltatás megrendelése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: ajánlat elküldése emailbe, kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés a minőségi szolgáltatás érdekében.

Az adatkezelés módja: adatbázisban történő feldolgozás.

4. Szerződés létrejötte

Az Ügyfél megkeresésére a Szolgáltató egyedi ajánlatot küld, mely ajánlat alapján az Ügyfél írásbeli megrendelését az adott Üzletágra vonatkozó az ajánlat mellékletét képező megrendelőlap kitöltésével nyilvánítja ki.

A megrendeléssel létrejön a Szerződés – továbbiakban: Szerződés – a megrendelésben és az ÁSZF-ben foglalt tartalommal, a megrendelésnek a Szolgáltató részére történő megküldésének időpontjában.

Amennyiben a megrendelés a Szolgáltató ajánlatától eltér úgy a megrendelést a Szolgáltató írásban a) változatlan tartalommal visszaigazolja (a továbbiakban: Visszaigazolás), vagy b) módosított tartalommal igazolja vissza (a továbbiakban: Módosított Visszaigazolás).

A Módosított Visszaigazolás Ügyféllel történő közlése esetén a Szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Módosított Visszaigazolás elfogadásának tényét az Ügyfél írásos formában közli a Szolgáltatóval, míg a Módosított Visszaigazolás Ügyfél általi elfogadásának hiányában – jelen ÁSZF eltérő rendelkezése kivételével – Szerződés nem jön létre.

A megrendelést megelőzően felek írásban rögzítik a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó elvárásokat az erre kijelölt műszaki specifikáció listában, mely az elszámolás alapját fogja képezni. Ezt mindkét fél még a megrendelést megelőzően aláírásával látja el és a későbbi megrendelés mellékletét fogja képezni.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során az Ügyfél részéről újabb/eltérő (a megrendeléskor még nem realizálódott) igények merülnek fel, akkor van lehetőség a műszaki specifikáció lista későbbi módosítására is. Ez kizárólag a Felek által közösen, írásos formában történhet, melynél rögzítésre kerül az eredetileg meghatározott specifikációkhoz képest módosított elvárás, továbbá az emiatt esetlegesen bekövetkező szolgáltatási díj módosulás is.

Ha a műszaki specifikáció lista megváltoztatása alapján az eredeti árajánlatban meghatározott szolgáltatás díja módosul, akkor az alábbi módon történik ennek az elszámolása:

  • amennyiben a műszaki specifikáció módosítások következtében a szolgáltatás költsége csökken, akkor ennek a jóváírására a végszámlánál kerül sor, ahol feltüntetésre kerül a többlet költség levonása;
  • ha a Felek által közösen meghatározott és írásban rögzített műszaki specifikáció módosítások az eredetileg meghatározottakhoz képest magasabb költségeket eredményeznek, annak viselése minden esetben kizárólag az Ügyfelet terheli.

5. A Szolgáltatások tartalma és díja, fizetési határidő

A szolgáltatásokat és a szolgáltatások díját az árajánlatok tartalmazzák.

A Szerződés létrejöttét követően a díj 50%-át előlegbekérő levél alapján fizeti meg az Ügyfél, mely összeg foglalónak minősül. Az előleg beérkezésének napján Szolgáltató előlegszámlát állít ki. Beüzemelést követően Szolgáltató végszámlát állít ki, melyben az előlegszámla összege levonásra kerül. A végszámla fizetési határideje 8 nap a számla keltétől számítva. EUR számla igényét az Ügyfél legkésőbb megrendeléskor jelezheti, ellenkező esetben, a számla Ft-ban, a teljesítéskori MNB árfolyamon kerül kiállításra.

A szolgáltatás díját az Ügyfél átutalással fizeti meg a Szolgáltatónak a K&H Banknál vezetett 10403105-50526748-76751005 számú forintos, vagy szolgáltatás fizetési eszközétől függően 1040 3105 5052 6748 7675 1012 számú eurós számlájára.

Az alapértelmezett és itt szabályozott fizetési határidőtől az Ügyfél folyamatait szem előtt tartva a Szolgáltató az árajánlatban eltérhet (ebben az esetben ez utóbbit kell figyelembe venni).

A Díj abban az esetben minősül megfizetettnek, amennyiben a Díj a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

6. Jótállás

A berendezésre a Szolgáltató az üzembe helyezéstől számított 12 hónap jótállást vállal, amely nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, vagy más gondatlanságból keletkező hibákra. A keletkező hibák kijavítására vonatkozó jótállás kizárólag a Szolgáltató által nyújtott javító-karbantartó szolgáltatás igénybevétele esetén érvényes, a berendezés műszaki specifikációjában előírt körülmények között.

7. A Szolgáltatás teljesítése

Az Ügyfél a Szolgáltató specifikációkban rögzített elvárásoknak megfelelő teljesítése esetén a megkötött szerződésben meghatározott díj Szolgáltató részére történő megfizetésére köteles.

A Szolgáltató a Szerződést a legjobb képességei szerint, valamint az Ügyféllel előzetesen meghatározott és írásban rögzített specifikációs lista tartalmának megfelelően köteles teljesíteni. Ha az Ügyfél a szerződés teljesítése során módosítani kíván az eredetileg meghatározott specifikációs listán, azt a Szolgáltatóval közösen, az új, esetlegesen felmerülő plusz költségek vállalása és frissített időterv egyeztetése mellett teheti meg. Ha az Ügyfél a specifikáció módosítás során célszerűtlen vagy szakszerűtlen módosításra ad utasítást, a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni; ha az Ügyfél ehhez a módosításhoz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az eredő károk őt terhelik.

A Szolgáltató köteles az Ügyfelet tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az rögzített szerződési feltételek módosítását teszik indokolttá.

A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges megfelelő szakmai tapasztalattal és nyelvismerettel rendelkező alkalmazottakkal, vagy megbízottakkal (alvállalkozókkal), illetve a Szerződés teljesítéséhez szükséges eszközökkel.

A Szolgáltató személyesen köteles eljárni; igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, melyhez az Ügyfél jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

8. Szállítási feltételek

Szállítási határidő: az árajánlatban (Szerződésben) megjelölt szállítási határidő. Az előszállítás jogát a Szolgáltató fenntartja.

Amennyiben az Ügyfél érdekkörében felmerült okból az előzetesen megjelölt határidőben nem tud megvalósulni a szállítás, úgy a Szolgáltató nem vonható felelősségre az ebből eredő késedelem miatt.

Az áru az ellenérték kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonát képezi.

9. Titoktartás

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződéses jogviszonnyal kapcsolatosan tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot, információt, továbbá a jelen szerződéses jogviszony tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák, kivéve, ha ehhez a másik fél előzetesen írásban hozzájárul vagy kifejezetten és írásban erre utasítást ad. Vonatkozik ez mindkét fél minden, a jelen szerződés kapcsán létrejövő szerződéses jogviszony teljesítésében közreműködő alkalmazottjára is.

A Felek üzleti titoknak tekintenek minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek titokban maradásához az Ügyfélnek méltányolható érdeke fűződik, így különösen annak tekintik a következőket:

  1. az egyedi megrendelések alapján történő teljesítésekkel kapcsolatos know-how, üzleti vagy technikai adat;
  2. az Ügyfél tevékenységével, termékeivel, szolgáltatásaival, kutatási-fejlesztési elképzeléseivel, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival, piaci lehetőségeivel, pénzügyi vagy egyéb üzleti műveletivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;
  3. harmadik személyekkel kapcsolatos, a harmadik személy engedélyével átadott és kezelt üzleti titkok.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél üzleti titkainak megőrzése érdekében minden elvárható intézkedést megtesz, így különösen a következőket:

  1. az Ügyfél üzleti titkait legalább olyan gondossággal kezeli, mint a sajátját;
  2. az Ügyfél üzleti titkait a saját szervezetén belül is csak olyan személyek (a továbbiakban: alkalmazottak) részére és olyan mértékben teszi hozzáférhetővé, akik esetében és amennyiben ez a jelen szerződés teljesítése érdekében feltétlenül szükséges;
  3. az üzleti titokhoz hozzáférő személyeket tájékoztatni kell a jelen megállapodás üzleti titokkal kapcsolatos feltételeiről, és velük olyan megállapodást kell kötni, melyben az üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezettséget az alkalmazotti viszonyuk megszűnését követően is vállalják.

Nem minősül üzleti titoksértésnek, ha a Szolgáltató jogszabály alapján köteles adatszolgáltatásra, vagy köztudomású, illetőleg olyan adatról, információról, tényről van szó, amelynek az Ügyféltől függetlenül, jogszerűen, nem üzleti titokként jutott birtokába.

10. Szerződés módosítása, felmondása, megszűnése

A Szerződés csak a Felek közös megegyezésével módosítható.

A műszaki paraméterekben való bármely módosítás, a Szerződés létrejöttét követően a szállítási határidő és az ár változását vonhatják maguk után (részletesen lásd 4. pont).

A Szerződés megszűnik a szerződésszerű teljesítés napján.

Amennyiben bármelyik fél a szerződésből folyó valamely kötelezettségét megsérti, és azt a másik fél írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül, úgy a szerződés a sérelmet szenvedett fél részéről azonnali hatállyal felmondható mindaddig, amíg a szerződésszegést a szerződésszegő fél nem orvosolta.

A szerződésszegő fél köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni.

Lemondás esetén az Ügyfél kötbér felelősséggel tartozik, melynek mértéke a megrendelt, de át nem vett berendezés árának 100%-a (beleértve mindazon alkatrész díját is, mely a berendezés elkészítése érdekében lett megvásárolva).

11. Vegyes rendelkezés

Felek a köztük létrejövő szerződésből folyó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kötelesek a jóhiszeműség elvének megfelelően egymás érdekeire figyelemmel, egymással együttműködve eljárni.

Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan eseményről vagy körülményről, amely jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítését bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti vagy megakadályozhatja. Amennyiben bármilyen okból valamelyik fél a szerződés feltételeinek annak aláírása után nem képes eleget tenni, úgy a lehető legrövidebb időn belül erről értesíti a másik felet. Ilyen esetekben a szerződés teljesítésének elmaradása okán a másik fél részéről a szerződés megvalósítása kapcsán felmerülő igazolható költségeket a megbízástól elálló fél köteles a másik fél részére megtéríteni.

Az együttműködés hatékonyságának elősegítése érdekében felek kapcsolattartókat jelölnek ki.

A jelen szolgáltatási feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Újlengyel, 2019. 08. 27.